POLICA PRIVATNOSTI (GDPR) INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

1. UVOD

Voditelj obrade osobnih podataka je Fiore d.o.o.

Fiore d.o.o. priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje očuvati sigurnost podataka koje putem www.fiore.hr prikupi. Fiore prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno EU Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i drugim važećim propisima. Podaci neće bit proslijeđeni trećim osobama ili iznijeti u treće zemlje, osim u slučaju potrebe za realizacijom ugovorenih usluga (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik, osiguranje). Smatrat ćemo da daljnje korištenje www.fiore.hr predstavlja Vaše prihvaćanje svih u nastavku opisanih uvjeta.

2. KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci se prikupljaju i koriste samo na temelju podataka koje ste dobrovoljno dali Fiore-u, bilo prilikom slanja poruke preko kontakt obrasca bilo rezervacijom usluge preko web stranice (prilikom slanja poruke preko kontakt obrasca koristit će se osobni podaci kao što su ime i prezime, e-mail i broj telefona, a prilikom rezerviranja usluge, koristit će se osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, grad, poštanski broj, država, e-mail, broj telefona, datum rođenja) ili korištenjem stranice www.fiore.hr. Prikupljeni osobni podaci se čuvaju u papirnatom i u elektroničkom obliku, te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. Zaprimljene e-mailove s Vašim osobnim podacima Maricom će koristit samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva.

3. REZERVACIJA

Pri rezervaciji smještaja, transfera, izleta, putovanja ili druge usluge Fiore-a bit će potrebni osobni podaci nositelja rezervacije koji mora biti punoljetan (npr. ime, adresa, kontakt telefon i sl.) i podaci ostalih korisnika usluge (npr. ime, datum rođenja). Samo neophodni podaci za realizaciju usluge bit će dostupni isključivo partnerima u realizaciji smještaja, prijevoza, prehrane, osiguranja, vodiča i pratitelja putovanja. Podaci o plaćanju (npr. broj bankovne kartice, datum isteka) posebno su štićeni i bit će dostupni samo bankama, odnosno kartičarskim kućama radi autorizacije plaćanja. Napominjemo da je registracija na www.fiore.hr dozvoljena isključivo osobama starijima od 18 godina. Prilikom registracije na www.fiore.hr korisnik samostalno bira lozinku te je sukladno tome sam odgovoran za njenu zaštitu i sprečavanje zlouporabe od strane trećih osoba.

4. KOLAČIĆI

Maricom ne zadržava pravo korištenja kolačića na www.fiore.hr.

5. POVEZNICE

www.fiore.hr sadrži poveznice na druge Internet stranice (npr. Facebook, Instagram, Twitter). Sukladno tome upozoravamo i molimo korisnike da uzmu u obzir kako Fiore ne može biti odgovorno za poštivanje privatnosti na spomenutim Internet strancima. Stoga korisnike potičemo na čitanje Izjave o privatnosti svake Internet stranice kojoj pristupaju.

6. DIGITALNI MARKETING

Kontakt informacije, kao što su ime i e-mail adresa, su neophodne u slučaju kada želite koristiti usluge primanja promotivnih materijala od strane Fiore-a. Promotivni materijali podrazumijevaju informacije o uslugama i posebnim ponudama te novostima (engl. newsletter). Usluga se može onemogućiti u bilo kojem trenutku na način da se aktivira poveznica „Odjava“ na kraju e-maila ili slanjem zahtjeva za brisanjem sa popisa za digitalni marketing na info@fiore.hr .

7. SIGURNOST

Fiore poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposlenici kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti. Osobni podaci koji su Fiore-u ustupljeni prilikom registracije čuvat će se za vrijeme postojanja Internet stranice odnosno za vrijeme trajanja registracije korisnika. Svi podaci koji su Fiore-u ustupljeni prilikom registracije na Internet stranici, biti će uništeni najkasnije prilikom gašenja iste. Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo zatražiti obavijest o tome koji se njihovi osobni podaci obrađuju od strane Fiore-a odnosno da se isti izmjene ili obrišu, slanjem zahtjeva na info@fiore.hr.

8. OBAVIJESTI O PROMJENAMA

U slučaju promjena vezanih za pravila o poštivanju privatnosti obavijest će biti objavljena na naslovnoj stranici Internet stranice s ciljem upoznavanja korisnika.

Fiore d.o.o. Mate Vlašića 6, 52440 Poreč, Hrvatska tel: +385 52 431 397, info@fiore.hr, www.fiore.hr

Verzija: 1

Datum zadnje izmjene: 20.05.2018

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

1. UVOD

Turistička agencija Fiore tours koja djeluje u sklopu poduzeća Fiore d.o.o. u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Općoj Uredbi o zaštiti podataka (GDPR), zakonskim i regulatornim obvezama . Direktor Fiore-a je u potpunosti predana osiguranju kontinuirane i efektivne uspostave ove politike, te isto očekuje od svojih zaposlenika i poslovnih partnera. Svako kršenje ove politike može rezultirati disciplinskim mjerama ili poslovnim sankcijama. Ova politika određuje očekivano ponašanje Fiore-a, njegovih stalnih, privremenih i povremenih zaposlenika kao i poslovnih partnera te trećih strana u odnosu na prikupljanje, korištenje, čuvanje, prijenos, otkrivanje ili uništavanje osobnih podataka koji se obrađuju u poslovnim procesima Fiore-a.

2. DEFINICIJE

osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („Ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;

obrada je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

ograničavanje obrade je označivanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti;

izrada profila je svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog pojedinca;

pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom Ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi;

sustav pohrane je svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi;

voditelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;

izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;

primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana. Međutim, tijela javne vlasti koja mogu primiti osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka koju obavljaju ta tijela javne vlasti mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka prema svrhama obrade;

treća strana je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije Ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade;

privola Ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja Ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;

povreda osobnih podataka je kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;

genetski podaci su osobni podaci koji se odnose na naslijeđena ili stečena genetska obilježja pojedinca koja daju jedinstvenu informaciju o fiziologiji ili zdravlju tog pojedinca, i koji su dobiveni osobito analizom biološkog uzorka dotičnog pojedinca;

biometrijski podaci su osobni podaci dobiveni posebnom tehničkom obradom u vezi s fizičkim obilježjima, fiziološkim obilježjima ili obilježjima ponašanja pojedinca koja omogućuju ili potvrđuju jedinstvenu identifikaciju tog pojedinca, kao što su fotografije lica ili daktiloskopski podaci;

podaci koji se odnose na zdravlje su osobni podaci povezani s fizičkim ili mentalnim zdravljem pojedinca, uključujući pružanje zdravstvenih usluga, kojima se daju informacije o njegovu zdravstvenom statusu;

glavna poslovnicaje:

što se tiče voditelja obrade s poslovnicama u više od jedne države članice, mjesto njegove središnje uprave u Uniji, osim ako se odluke o svrhama i sredstvima obrade osobnih podataka donose u drugom poslovnom nastanu voditelja obrade u Uniji te je potonja poslovnica ovlaštena provoditi takve odluke, u kojem se slučaju poslovnica u okviru kojeg se donose takve odluke treba smatrati glavnom poslovnicom;

što se tiče izvršitelja obrade s poslovnicama u više od jedne države članice, mjesto njegove središnje uprave u Uniji, ili, ako izvršitelj obrade nema središnju upravu u Uniji, poslovnica izvršitelja obrade u Uniji u kojem se odvijaju glavne aktivnosti obrade u kontekstu aktivnosti poslovnice izvršitelja obrade u mjeri u kojoj izvršitelj obrade podliježe posebnim obvezama u skladu s GDPR-om;

predstavnik je fizička ili pravna osoba s poslovnicom u Uniji koju je voditelj obrade ili izvršitelj obrade imenovao pisanim putem u skladu s člankom 27. GDPR-a, a koja predstavlja voditelja obrade ili izvršitelja obrade u pogledu njihovih obveza na temelju GDPR-a;

poduzeće ili društvo je fizička ili pravna osoba koja se bavi gospodarskom djelatnošću, bez obzira na pravni oblik te djelatnosti, uključujući partnerstva ili udruženja koja se redovno bave gospodarskom djelatnošću;

nadzorno tijelo znači neovisno tijelo javne vlasti koje je osnovala država članica;

3. PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Tijekom različitih oblika interakcije sa Fiore (korištenje Internet stranice, slanje upita/zahtjeva emailom, poštom) prikupljaju se osobni podaci koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

– Ime, prezime

– Adresa stanovanja

– Kontakt telefon i/ili e-mail adresa

– Datum rođenja

– Visina, težina

– Spol

– Državljanstvo

… te za potrebe prijave korisnika usluge u eVisitor, a na temelju ovlaštenja iznajmljivača, prikupljaju se podaci koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

– Ime, prezime,

– mjesto, država i datum rođenja,

– državljanstvo;

– vrsta i broj isprave o identitetu;

– prebivalište (boravište) i adresa;

– datum i vrijeme dolaska, odnosno odlaska iz objekta;

– spol.

Fiore tijekom različitih oblika interakcije može prikupljati i podatke koji ne spadaju u grupu osobnih podataka, koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

– Podatke o uređaju putem kojeg se spajate na Internet

– Vrstu i verziju Internet preglednika koji koristite

– Načine korištenja Internet stranice Fiore-a

4.1 Korištenje podataka Fiore koristi osobne podatke za slijedeće svrhe:

• Pružanje usluga korisnicima usluga Fiore-a sukladno ugovornim obvezama – Fiore osobne podatke može upotrijebiti tijekom pružanja ugovorenih usluga, te za pružanje različitih oblika komunikacije tijekom procesa realizacije suradnje

• Ostvarivanje ugovornih odnosa s dobavljačima (iznajmljivači, obrtnici) radi obavljanja Fiore-ovih registriranih djelatnosti – Fiore osobne podatke može upotrijebiti tijekom pripreme i pružanja ugovorenih usluga, te za pružanje različitih oblika komunikacije prije, tijekom i nakon procesa realizacije suradnje • Marketinške i prodajne aktivnosti – Fiore osobne podatke može upotrijebiti s ciljem obavještavanja o novim pogodnostima, popustima ili sličnim aktivnostima

• Zaštita zaposlenika Fiore-a – Fiore osobne podatke pojedinaca može otkriti ako vjeruje da je neophodno ili prikladno kako bi se zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenika, posjetitelja, imovine i/ili korisnika

• Prijava korisnika usluga u eVisitor sukladno ovlaštenju dobivenom od vlasnika privatnog smještaja

• Zakonske obveze izvještavanja i obrade podataka

4.2 Prikupljanje podataka

Osobni podaci se prikupljaju na jedan od sljedećih načina:

• Izravno od pojedinca – kada osoba stupa u kontakt sa Fiore-om slanjem upita za određenu uslugu putem e-maila, on-line rezervacijom, dolaskom u prostore Fiore-a, kada Fiore kao ovlašteni izvršitelj od strane iznajmljivača vrši prijavu u e-Visitor, …

• Neizravno – kada se zaprimaju rezervacije preko turoperatora i/ili Internet portala prodavatelja, podaci koji su javno dostupni na internetskim stranicama koje ne pripadaju Fiore-u (npr. objave na društvenim mrežama, otvorenim forumima), podaci dobiveni poveznicama i sličnim tehnologijama

4. DIGITALNI MARKETING

Fiore može slati promotivne materijale putem digitalnih komunikacijskih kanala osobama koje su dale privolu za takav oblik komunikacije. Korisnici usluga Fiore-a imaju u svakom trenutku pravo onemogućiti uslugu primanja promotivnih materijala, a Fiore će omogućiti alate kako bi se pravo za brisanje iz baze podataka za slanje obavijesti provelo.

Korisnik će biti obaviješten u trenutku prvog kontakta ili u bilo kojoj fazi vršenja usluge o korištenju njegovih podataka u svrhe digitalnog marketinga

5. ZAHTJEVI ISPITANIKA

Fiore osigurava ostvarivanje prava korisnika u odnosu na:

• Pristup informacijama;

• Prigovor na obradu;

• Ograničenje obrade;

• Prijenos podataka;

• Ispravljanje podataka;

• Brisanje podataka.

Korisnik zahtjeve za ostvarenje prava podnosi pisanim ili usmenim putem. Ako pojedinac podnese zahtjev koji se odnosi na bilo koje gore navedeno pravo, Fiore će razmotriti svaki takav zahtjev u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka. Fiore zadržava pravo naplate troškova za obradu zahtjeva korisnika u iznimnim slučajevima kada su zahtjevi nerazumni.

Korisnici imaju pravo na informiranje temeljem podnesenog zahtjeva, a nakon uspješne provjere njihovog identiteta, o sljedećem:

• Svrsi obrade osobnih podataka;

• Izvoru osobnih podataka, ako nije dobiven od korisnika;

• Kategoriji osobnih podataka;

• Primateljima ili kategorijama primatelja kojima su ili mogu biti preneseni osobni podaci, zajedno s lokacijom tih primatelja;

• Predviđenom razdoblje pohrane osobnih podataka ili obrazloženje za određivanje razdoblja pohrane;

• Upotrebi bilo kakvog automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje;

Svi zahtjevi za pristup ili ispravak osobnih podataka moraju biti upućeni direktoru Fiore-a koji će evidentirati svaki zahtjev po primitku. Odgovor na svaki zahtjev dostavlja se u roku od 30 dana od primitka pismenog zahtjeva korisnika. Ako se ne može u potpunosti odgovoriti na zahtjev korisnika u roku od 30 dana, dostavlja se obavijest o:

• Potvrdi primitku zahtjeva

• Svim informacijama koje su prikupljene:

Pojedinosti o bilo kojoj traženoj informaciji ili izmjenama koje neće biti dostavljene korisniku, razlogu za odbijanje te o svim mogućim postupcima za žalbu na odluku.

• Procijenjeni datum do kojeg će biti dostavljeni preostali odgovori.

Procjena troškova koje mora platiti korisnik (ako je zahtjev prekomjeran).

Ime i kontaktne informacije direktora Maricom-a koje bi Ispitanik trebao kontaktirati za daljnje informacije.

6. ZADRŽAVANJE PODATAKA

Fiore neće zadržati osobne podatke duže nego što je to neophodno u odnosu na svrhe za koje su izvorno prikupljeni ili za koje je definiran zakonski ili ugovorni rok.

Točni vremenski periodi čuvanja podataka navedena su u dokumentu “Politika pohrane podataka”. Pri čemu se uzimaju u obzir zakonske i ugovorne obveze, kako minimalne tako i maksimalne. Kad razdoblje zadržavanja istekne, organizacija će osobne podatke izbrisati na način koji osigurava da se oni ne mogu rekonstruirati niti pročitati.

7. ZAŠTITA PODATAKA

Fiore provodi fizičke, tehničke i organizacijske mjere koje jamče sigurnost osobnih podataka (npr. prevenciju gubitka ili oštećenja, neovlaštene izmjene, pristupa ili obrade i drugih prijetnji kojima mogu biti izloženi osobni podaci uzrokovani ljudskim djelovanjem ili fizičkim/prirodnim okruženjem). Osobni podaci i dokumentacija u pisanom obliku iz prethodnih godina arhivirana je u prostoru pod ključem. Trajno čuvani osobni podaci i podaci iz aktualne poslovne godine čuvaju se u vatrootpornom sefu poslovnice. Prostor poslovnice je također osiguravan protuprovalnom i protuprepadnom tehničkom zaštitom te unutarnjom zvučnom sirenom. Pristupanje određenim osobnim podacima u digitalnom obliku omogućen je ovlaštenim zaposlenicima koji koriste dodijeljene lozinke. Kod zapošljavanja, zaposlenici se obvezuju na čuvanje podataka davanjem Izjave o povjerljivosti. Pristup svim osobnim podacima ima direktor Fiore-a koji pristup tim podacima preko računa štiti lozinkama. S izvršiteljima obrade osobnih podataka ( IT službom i sl.) izjava o povjerljivosti je sastavni dio ugovora o poslovnoj suradnji. Po završetku roka čuvanja osobnih podataka u pisanom obliku ili po završetku korištenja pomoćnih zabilješki s privremenom evidencijom osobnih podataka, oni se uništavaju usitnjavanjem ili spaljivanjem.

Minimalni skup sigurnosnih mjera koje Fiore provodi u svrhu zaštite osobnih podataka navedeni su u 2. stavku ovog članka, u dokumentu „Politika informacijske sigurnosti“ i drugim vezanim politikama i procedurama.

Sigurnosne mjere koje se provode imaju za cilj:

• Spriječiti neovlaštene osobe da dobiju pristup sustavu obrade podataka u kojima se obrađuju osobni podaci.

• Spriječiti osobe koje imaju pravo koristiti sustav obrade podataka od pristupa osobnim podacima koji su izvan njihovih potreba i ovlaštenja.

• Osigurati da se osobni podaci tijekom elektronskog prijenosa ili tijekom prijenosa ne mogu čitati, kopirati, mijenjati ili ukloniti bez odobrenja.

• Osigurati dostupnost zapisa sustava u svrhu utvrđivanja od koga su uneseni, mijenjani ili uklonjeni osobni podaci iz sustava obrade podataka.

• Osigurati da u slučaju kada obradu obavlja izvršitelj obrade, podaci se mogu obrađivati samo u skladu s uputama voditelja obrade.

• Osigurati da su osobni podaci zaštićeni od neželjenog uništavanja ili gubitka.

• Osigurati da osobni podaci prikupljeni za različite svrhe mogu biti obrađeni odvojeno.

• Osigurati da se osobni podaci ne drže duže nego što je potrebno.

8. ZAHTJEVI OD STRANE PRAVOSUDNIH TIJELA

U određenim okolnostima, dopušteno je da se osobni podaci dijele bez znanja ili suglasnosti korisnika. I to kada je otkrivanje osobnih podataka potrebno u bilo kojoj od sljedećih svrha:

• Sprječavanje ili otkrivanje zločina.

• Uhićenje ili progon prekršitelja.

• Procjena ili naplata poreza ili pristojbi.

• Po nalogu suda ili bilo kojeg zakona.

9. PRIJENOS PODATAKA

Fiore zadržava pravo prijenosa osobnih podataka unutar svoje poslovne grupe kao i na treće strane poštujući načelo odgovarajuće razinu pravne zaštite za prava i slobode korisnika. Prijenos osobnih podataka se provodi isključivo ako je zadovoljen barem jedan od sljedećih uvjeta:

• Prijenos je neophodan za izvedbu ugovornih obveza/usluga;

• Prijenos je neophodan za provedbu predugovornih mjera koje se poduzimaju kao odgovor na zahtjev korisnika;

• Prijenos je neophodan za zaključivanje ili izvršenje ugovora sklopljenog s trećom stranom u interesu korisnika;

• Prijenos je zakonski obvezan na temelju važnih javnih interesa;

• Prijenos je neophodan za osnivanje, vršenje ili obranu pravnih zahtjeva;

• Prijenos je neophodan kako bi se zaštitili vitalni interesi korisnika.

10. RUKOVANJE PRITUŽBAMA

U slučaju pritužbi vezanih uz pridržavanje ovih i drugih pravila vezanih za zaštitu osobnih podataka, molimo da nam se javite na adresu Mate Vlašića 6, 52440 Poreč ili na info@fiore.hr.

U slučaju pritužbe, istražit ćemo cijelu situaciju koja se odnosi na upotrebu i otkrivanje osobnih podataka sukladno ovim pravilima te ćemo ih pokušati riješiti u najkraćem mogućem roku.

11. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE

Kao Fiore orijentirani na ispunjavanje ugovorenih usluga, Internet stranica Fiore-a nije namijenjena maloljetnicima. Izuzetak su usluge koje se realiziraju uz prethodno dopuštenje nositelja roditeljske skrbi (npr. roditelji, udomitelji) (Roditeljska privola).

12. KONTAKT

Kontakt podaci odgovorne osobe za zaštitu osobnih podataka u Fiore-u:

Dalibor Rudan, director, mobitel 00385 98 255 058

Adresa sjedišta društva I kontakt podaci:

Fiore d.o.o., Mate Vlašića 6, 52440 Poreč, Hrvatska, tel 00385 52 431397, info@fiore.hr

Verzija dokumenta: prva

Datum zadnje izmjene: 20.05.18.

POLITIKA INFORMACIJSKE SIGURNOSTI

1 SVRHA

Fiore donosi Politiku informacijske sigurnosti koja kao krovni dokument predstavlja okvir za upravljanje sustavom informacijske sigurnosti. Politikom informacijske sigurnosti definiraju se osnovna načela, te odgovornosti koje se odnose na upravljanje sigurnosti informacijskog sustava. Obavljanje poslovnih aktivnosti Fiore-a ovisi o ispravnom radu informacijskog sustava. Uloga informacijskog sustava je poboljšati produktivnost radnika i efikasnost poslovnog procesa, a informacije se smatraju osjetljivom i ključnom imovinom Fiore-a. Sustav upravljanja informacijskom sigurnosti uspostavlja se u svrhu zaštite informacija od prijetnji kojima se narušava njihova povjerljivost, integritet i/ili dostupnost radi osiguranja kontinuiteta poslovanja, smanjenja poslovnog rizika i povećanja prihoda od poslovnih prilika.

2 CILJ

Cilj ove Politike je uspostaviti okvir za upravljanje sigurnošću Nepridržavanje odredbi Politike informacijske sigurnosti te politika, pravilnika, procedura i uputa koje proizlaze iz ove Politike od strane radnika Fiore-a smatrat će se povredom ugovora o radu koja može predstavljati razlog za pokretanje disciplinskog postupka, otkaz ugovora o radu skrivljenim ponašanjem radnika ili za izvanredni otkaz ugovora o radu. Nepridržavanje odredbi Politike informacijske sigurnosti te politika, pravilnika, procedura i uputa proizašlih iz ove Politike od strane vanjskih suradnika i partnera smatra se povredom ugovorne obveze koja može biti temelj za raskid ili otkaz ugovora.

3 NAČELA INFORMACIJSKE SIGURNOSTI

Prepoznavanje, procjena, analiza i obrada rizika čine temelj za ispravno funkcioniranje sustava informacijske sigurnosti. Rizik informacijskog sustava se procjenjuje najmanje jednom godišnje kako bi se ustanovile promjene u oblicima prijetnji prema informacijskom sustavu te uzele u obzir promjene u samoj organizaciji. Fiore će procjenu i obradu rizika temeljiti na metodologiji koja je u skladu sa zakonskim i regulatornim odredbama, međunarodnim standardima i najboljim svjetskim praksama.

Fiore u svrhu sprječavanja narušavanja povjerljivosti, integriteta i dostupnosti uređuje postupke zaštite informacija i podataka koji se stvaraju, preuzimaju, obrađuju, spremaju ili prosljeđuju resursima informacijskog sustava Fiore-a imajući u vidu relevantne zakonske, regulatorne i ugovorne obveze. Korisnici informacijskog sustava moraju biti upoznati s načinom primjerenog korištenja informacijskog sustava Fiore-a kroz dokumentirane upute, metode zaštite i sigurnosne mjere iz svog djelokruga rada. Edukacija se provodi za sve nove i postojeće radnike Fiore-a kako bi se osigurali osposobljeni i motivirani radnici te smanjio rizik od krađe, prijevare i zlouporabe resursa informacijskog sustava. Radi smanjenja negativnog utjecaja na raspodjelu resursa, distribuciju hardvera i softvera i njihovo održavanje, identifikaciju i lociranje imovine te sigurnost informacijskog sustava Fiore-a primjereno upravljaju imovinom informacijskog sustava. Informacijski sustav potrebno je zaštititi na primjeren način te se u tu svrhu vrši adekvatna zaštita osoba, prostora i imovine Fiore-a, sprječavanje neovlaštenog fizičkog i logičkog pristupa, oštećenja i ometanja prostora, zaštita informacija u mrežama i pratećoj mrežnoj infrastrukturi te aplikativnim servisima informacijskog sustava. Upravljanje kontinuitetom poslovanja jedan je od strateških interesa Fiore-a kako bi se zaštitili poslovni procesi od većih prekida ili katastrofa te izvršio oporavak uslijed neželjenog događaja u što kraćem vremenu. S tim ciljem Fiore će osigurati pouzdanu pričuvnu pohranu ključnih informacijskih resursa, razvit planove i procedure za upravljanje oporavkom od katastrofe i poduzimati sve potrebne mjere kako bi bile spremne pravovremeno i kompetentno odgovoriti na sigurnosne incidente koji mogu pogoditi resurse informacijskog sustava. Vanjski suradnici Fiore-a i relevantne treće osobe koje pristupaju informacijskom sustavu moraju biti upoznati s odredbama ove Politike čime formalno prihvaćaju svoj dio odgovornosti koji se odnosi na očuvanje prihvatljive razine sigurnosti informacijskog sustava. Kako bi se osiguralo poštivanje i provođenje gore navedenih načela te podržavanje poslovnih ciljeva Fiore-a uz efikasno korištenje resursa informacijskog sustava, Fiore će upravljati informacijskim sustavom vodeći računa o strateškom usmjerenju Fiore-a, uspostavljanjem učinkovitog sustava izvješćivanja te osiguranju sukladnosti sa zakonskim, regulatornim i ugovornim zahtjevima kao i zahtjevima međunarodnih standarda iz domene upravljanja sustavom informacijske sigurnosti.

4 ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Politika će biti dostupna svim korisnicima informacijskog sustava Fiore-a.

Verzija: 1

Datum zadnje izmjene: 20.05.2018.

UPIT ZA PUTOVANJE

GRUPNI SERVISI

Planirate li svoju grupu dovesti na odmor u Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu ili Crnu Goru, kvalitetnu organizaciju prepustite Fiore Tours-u. U potpunosti ćemo pripremiti vaše prilagođeno putovanje.

Usluge uključene u grupna putovanja:

 • vodstvo (profesionalni turistički vodiči i vozači)
 • prijevoz (automobil, kombi i mini-bus)
 • smještaj (hotel, motel, (noćenje s doručkom), privatni smještaj, čak i kampiranje)
 • obroci (od ručka u prirodi do restorana) i
 • aktivnosti (planinarenje, biciklizam, vožnja kajakom, rafting)

Prilagođeni program putovanja

Zajedno možemo kreirati plan vašeg putovanja. Predložit ćemo vam primjere popularnih ruta ili onih koje su više „izvan puta“, ovisno o vašim željama, kondiciji i potrebama.

Korisnička podrška 24/7

Za naš je uspjeh velikim dijelom zaslužni su naši turistički vodiči, kojima ste vi na prvom mjestu, jer, osim posla „na terenu“, naši vodiči rade i u uredu gdje odrađuju administrativne poslove vezane uz organizaciju putovanja. Uvijek smo vam dostupni i na usluzi. Na sve upite odgovaramo unutar 24 sata i držimo hitnu telefonsku liniju 24/7 otvorenom.

Kvaliteta koja vrijedi

Kvaliteta naših putovanja i neprocjenjivo iskustvo najbolji su pokazatelj dobro uloženog novca. Znanje lokalnih vodiča, inovativne ideje, pristup širokom rasponu jedinstvenih iskustava i usluga doprinose konkurentnim cijenama i zadovoljstvu kupaca.

ŠTO ZNAČI ODGOVORNO PUTOVATI?

Turizam je industrija koja se najbrže razvija. Putovanja na daleke destinacije pružaju nam jedinstvenu priliku da istražimo druge kulture, običaje, gastronomiju i proširimo vidike. Međutim, s velikom radošću putovanja dolazi i odgovornost. Svi zajedno moramo osigurati da svojim ponašanjem ne utječemo negativno na zemlje koje posjećujemo. Ukratko, odgovorno putovanje je osiguranje da vi kao putnici i Fiore Tours kao organizator putovanja:

Poštujemo lokalnu kulturu

 • Ne uvodite nenamjerno nove društvene norme i budite odgovorni prema okolišu u mjestima koja posjećujete.
 • Na taj način moći ćete uživati u jedinstvenom i nezaboravnom iskustvu, kao i u istinskoj međukulturalnoj razmjeni, dok su lokalni resursi, kultura i običaji zaštićeni.
 • Prvo pravilo Fiore Tours-a je ne iskorištavati kulturu i zaštititi okoliš lokalnih zajednica koje posjećujemo.

Čuvamo okoliš

Osiguravamo da naša putovanja maksimalno smanjuju utjecaj na okoliš, poštuju lokalne običaje i podupiru lokalnu ekonomiju.

Naša politika zaštite okoliša:

 • Recikliramo papir. Naša komunikacija i promocija odvija se putem interneta i e-pošte, kako bi minimizirali količinu papira koja se koristi u aktivnostima.
 • Koristimo osnovne stvari u lokanom smještaju u kojem se nalazimo i brinemo o istom jer je cilj ostaviti mjesto u boljem stanju nego što ga zateknemo.
 • Našim vozilima uspijevamo maksimalno smanjiti utjecaj na okoliš.
 • Naše grupe su manje, što pomaže smanjiti utjecaj na kulturu i okoliš.
 • Pratimo utjecaj na okoliš i po potrebi mijenjamo svoje programe.
 • Uvijek se pridržavamo posebnih smjernica koje se odnose na floru i faunu.

Poštujemo socijalne mjere / politiku:

Sve osoblje Fiore Tours-a su lokalni zaposlenici, kao i naši vodiči koji osiguravaju izvorni doživljaj našim putnicima kroz upoznavanje lokalnih običaja i kulture. Također, uključujemo lokalnu zajednicu u udaljenim područjima u koja putujemo.

Smještaj za naše putnike uglavnom osiguravamo u manjim hotelima, pansionima ili apartmanima. Na svim našim turama koristimo lokalne proizvode i nudimo lokalna kuhinju, a naše goste ohrabrujemo u isprobavanju lokalnih jela i delicija.

Podržavamo lokalno gospodarstvo pružajući podršku trgovinama, restoranima i korištenjem usluga lokalnih vodiča. Zapošljavajući lokalne vodiče, koristeći lokalni smještaj, usluge lokalnih restorana i prijevoza, Fiore Tours osigurava da financijska korist ostanu u lokalnoj zajednici.

Što možete napraviti prije dolaska u Hrvatsku i druge napomene:

Naučite nešto o Hrvatskoj, njezinoj kulturi, religiji, zemljopisu, politici i lokalnim običajima. Toplo preporučujemo da se raspitate na portalima poput Lonely Planeta ili na web stranicama Hrvatske turističke zajednice. Daju vrlo korisne savjete prije, ali i za vrijeme vašeg odmora.

Pokušajte naučiti izgovoriti barem nekoliko riječi hrvatskog jezika. Tako ćete ostaviti veliki dojam na lokalno stanovništvo, pokazati zainteresiranost s vaše strane, a ujedno je i vrlo simpatično.

Na mnogim destinacijama slatka voda je vrlo dragocjena i ne treba je uzalud trošiti, pa je koristite minimalno za tuširanje, posebno kada ste na otocima. Voda u Hrvatskoj je pitka – možete piti vodu iz slavine.

Gasite svjetla ili klimu kad napuštate prostoriju, češće upotrebljavajte javni prijevoz i smanjite otpad kad god ste u mogućnosti.

Pokupite smeće za sobom i u prirodi ne ostavljajte nikakav trag vašeg boravka. Ne oštećujte i ne uzimajte biljke i cvijeće iz prirode.

PUTNI SERVIS

Fiore Tours ima širok raspon različitih vrsta vozila: automobil, mini-bus i kombi. Svako vozilo opremljeno je stereo radio/CD-om, zvučnim sustavima s mikrofonom i klima uređajem. Vozila se redovito servisiraju i provjeravaju u uspostavljenoj mreži objekata za održavanje i servisiranje vozila u cijeloj zemlji. To osigurava najbolji program preventivnog održavanja vozila, ali tehničke probleme nije uvijek moguće izbjeći.

Drive and explore

USLUGE PRIJEVOZA BICIKALA (BIKE SHUTTLE)

Fiore Tours adventure partner in Croatia

USLUGE PRIJEVOZA

Poznavajući želje i zahtjeve klijenata diljem svijeta, pružamo kvalitetne usluge prijevoza. Bilo da ste na poslovnom putu ili na odmoru omogućavamo vam mobilnost putovanja u Hrvatskoj i izvan nje.

Fiore Tours drive and explore

TREBA ZNATI PRIJE POLASKA NA PUTOVANJE

Rezervirali ste putovanje. Da biste mogli u potpunosti uživati, treba se kvalitetno pripremiti! Uzmite si vremena i pročitajte nekoliko važnih informacija koje vam mogu pomoći u pripremi za putovanje. Ako su vam potrebne dodatne informacije, slobodno nam se obratite – rado će vam pomoći netko iz našeg tima.

Putne isprave
Putovnica. Putovnica treba vrijediti najmanje tri mjeseca duže od boravka u Hrvatskoj i odnosi se na one kojima je viza potrebna. Oni koji ne trebaju vizu trebaju samo važeću putovnicu i moraju napustiti zemlju prije nego ista istekne. Provjerite datum isteka vaše putovnice. Ako nemate putovnicu, pravovremeno ju izradite.

Visa
Građanima Australije, Kanade, EU-a, Novog Zelanda i SAD-a ne trebaju vize za boravak kraći od 90 dana. Ako vam je viza potrebna, iznosi za vize su 26 USD (jednokratne), 33 USD (s dvostrukim ulazom) i 52 USD (s višestrukim ulazima). Potrebno je podnijeti zahtjev za vizu u vama najbližem hrvatskom veleposlanstvu ili konzulatu najmanje mjesec dana prije planiranog dolaska.

Putno osiguranje
Uvjet za putovanje je važeća polica osiguranja u vremenu trajanja vašeg putovanja. Morate imati pokrivene troškove nesreće, medicinske troškove, otkazivanje putovanja, skraćenog putovanja (odnosno prijevremenog vraćanja u matičnu zemlju). Također, trebali biste imati dodatno osiguranje u slučaju odlazaka na adrenalinske aktivnosti ili izlete, primjerice na planinarenje i slične aktivnosti. Policu putnog osiguranja potrebno je kupiti istovremeno s rezervacijom putovanja. Ne zaboravite ponijeti svoju policu sa sobom.

Regionalne informacije
Pročitajte više o Hrvatskoj na web stranicama Hrvatske turističke zajednice.

To-Do lista u planiranju putovanja
Odredište i trajanje putovanja općenito određuju što i koliko toga možete ponijeti sa sobom. Neovisno o trajanju putovanja (dva tjedna ili četiri mjeseca), pripremite višefunkcionalnu odjeću. Primjerice, u istom danu možete biti u prirodi na pješačkoj stazi i ručati u gradu, tako vaša odjeća treba biti dovoljno prilagodna za obje aktivnosti. Šeširi osim što štite od sunca vas mogu sakriti i od kiše. Poželjni su ruksaci s ručkama i kotačićima zbog lakšeg prijenosa prtljage od autobusnog stajališta do hotela. Dobro će doći i mobilna džepna torbica sa zatvaračem koja se nosi ispod odjeće u kojoj možete čuvati novac i dokumente.

Kada je riječ o odjeći, izbjegavajte pamuk. Preporučujemo odjeću na bazi mješavinu poliester-pamuk, radi lakšeg sušenja. Pokušajte s odjećom koja se ne gužva. Pripremite i odjeću za svečanije prigode, te uvijek imajte hlače ili suknju koja je dovoljno dugačka da prekrije noge u slučaju da putujete u zemlju u kojoj običaj diktira određenu razinu pokrivenosti. Imajte na umu da putovanje u toplijim mjesecima smanjuje obujam kofera, dok će u hladnijim slojevito biti i na vama, a i u koferima.

Tamnije boje se općenito mogu kombinirati uz svaki komad odjeće i time smanjujete mogućnosti biti modni promašaj, a ujedno ćete se spasiti od gnjavaže za stalnim pranjem. Ako se nađete u mjestima s jeftinim bazarima ili tržnicama (na primjer jugoistočna Azija), uvijek možete kupiti nekoliko novih predmeta koji će upotpuniti vašu modnu kombinaciju i ostati vam kao uspomena.

Danas sve češće možete nabaviti „hibridne ruksake“, tj. višenamjenske ruksake koji vam olakšavaju kretanje. Ruksaci s kvalitetnijim kotačićima trpe razne terene po kojima ih možete vući, od srednjoeuropske kaldrme do asfalta u New Yorku. Ako niste sigurni, prethodno istražite mjesto i teren na kojem ćete se naći.

Popis korisnih/potrebnih predmeta za putovanje:

 • putovnica + fotokopija naslovnice putovnice (sa slikom)
 • avionske karte
 • putno osiguranje
 • novčanik (gotovina, kreditne kartice, osobna karta)
 • džep sa zatvaračem za novac koji se nosi ispod odjeće (dodatna sigurnost za spremanje gotovine)
 • lijekovi
 • popis adresa i telefonskih brojeva za kontakt
 • ruksak
 • manji ruksak
 • višefunkcionalni džepni nožić
 • svjetiljka za glavu
 • kamera, memorijska kartica / film, punjač / dodatne baterije
 • plastične vrećice sa zatvaračem
 • putna budilica
 • mali kišobran
 • materijali za čitanje
 • međunarodni električni adapteri


Odjeća

 • 2 do 3 sintetičke polo majice ili obične majice ili 1 do 2 bluze s kratkim rukavima, providnog materijala
 • jakna ili prsluk od rune
 • jakna za kišu
 • najlonske hlače ili suknje
 • donje rublje i čarape
 • odjeća i obuća za vrijeme odmora i boravka u restoranima
 • lagani pareo
 • šešir za sunce / kišu
 • kratke hlače (srednja dužina bedara)
 • kupaći kostim
 • odjeća za spavanje
 • sunčane naočale

Obuća

 • vodootporne sandale (ili natikače za javne tuševe)
 • cipele za trčanje ili planinarenje
 • gumene cipele
 • čarape za planinarenje

Toaletni pribor

 • super upijajući ručnik za kamp
 • tablete protiv mučnina
 • lijek protiv dijareje
 • antibakterijska krema
 • sredstvo protiv insekata
 • krema za sunčanje i balzam za usne
 • maramice za ruke
 • ženski proizvodi
 • pribor za brijanje

Priručni set

 • sigurnosne igle (za držanje remenja itd.)
 • kvačice za veš (za vješanje odjeće na sušilu)
 • mini set za šivanje

 

Lista za pakiranje – biciklizam
Kompletna lista pakiranja za avanturistička putovanja
Odjeća i oprema za bicikliste

 • biciklističke cipele ili tenisice sa čvrstom potplatom
 • biciklističke hlače
 • rukavice s kratkim prstima za bicikliste
 • biciklističke majice u jarkim bojama ili sintetičke majice
 • lagana jakna ili prsluk
 • prozračna jakna otporna na vjetar i vodootporna

Dodatna odjeća i oprema za bicikliste

 • grijači za ruke i koljena / noge
 • traka za glavu koja pokriva uši (za nositi ispod kacige)
 • sintetičke čarape
 • navlake za nožne prste ili čizme (nošene preko čarapa u biciklističkim cipelama)
 • biciklističke tajice
 • vanjske rukavice otporne na vjetar (nose se preko biciklističkih rukavica)
 • lagana, ali topla biciklistička kapa koja može ići ispod kacige
 • ruksak za hidrataciju
 • osobna biciklistička oprema i kaciga

Lista za pakiranje – Pješačenje/ planinarenje
Kompletna lista pakiranja za avanturistička putovanja
Odjeća i oprema za hodanje / planinarenje

 • vodootporne planinarske cipele
 • obuća za kratke šetnje / planinarenje
 • dugotrajne, vodootporne rukavice
 • lagana jakna za vjetar, prsluk ili topli džemper
 • sintetičke hlače za hodanje / planinarenje
 • sintetičke majice
 • štapovi za hodanje (po izboru)

Lista za pakiranje – za odmor na moru u kajaku
Kompletna lista pakiranja za avanturistička putovanja
Odjeća i oprema za kajakarenje

 • boce s vodom / paket za hidrataciju
 • suhe vrećice
 • sintetičke majice
 • vodootporne sandale
 • kupaći kostim + rezervni kupaći kostim
 • ručnik
 • kapa: kao za bejzbol ili širokog obruča
 • polypro majica s dugim rukavima
 • krema za sunčanje i balzam za usne
 • rukavice

Lista za pakiranje – Multi-sportski odmor
Kompletna lista pakiranja za avanturistička putovanja
Odjeća i oprema za bicikliste

 • biciklističke cipele ili tenisice s čvrstom potplatom
 • biciklističke hlače
 • rukavice s kratkim prstima za bicikliste
 • biciklističke majice u jarkim bojama ili sintetičke majice
 • lagana jakna ili prsluk
 • prozračna jakna otporna na vjetar i vodootporna

Dodatna odjeća i oprema za bicikliste

 • grijači za ruke i koljena / noge
 • traka za glavu koja pokriva uši ( za nositi ispod kacige)
 • sintetičke čarape
 • navlake za nožne prste ili čizme (nošene preko čarapa u biciklističkim cipelama)
 • biciklističke tajice
 • vanjske rukavice otporne na vjetar (nositi preko biciklističkih rukavica)
 • lagana, ali topla biciklistička kapa koja se nosi ispod kacige
 • ruksak za hidrataciju
 • osobna biciklistička oprema i kaciga

Odjeća i oprema za kajakarenje

 • boce s vodom / paket za hidrataciju
 • suhe vrećice
 • sintetičke majice
 • vodootporne sandale
 • kupaći kostim + rezervni kupaći kostim
 • ručnik
 • kapa: bejzbol ili široki obruča
 • polypro majica s dugim rukavima
 • krema za sunčanje i balzam za usne
 • rukavice

PODNOŠENJE PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 6. tč. 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“, br. 130/17) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku, te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Obavještavamo sve potrošače da svoje prigovore mogu podnijeti pismenim putem na adresu:

Fiore d.o.o., Mate Vlašića 6, 52440 Poreč, Hrvatska ili na e-mail adresu: adventure@fiore.hr

Na Vaš prigovor odgovoriti ćemo u roku od 15 dana od dana primitka podnesenog prigovora, a prije toga bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora.

IZNAJMI BICIKL